:: عربي :: English ::
Documents du 34 Session du COMCEC

    AGENDA N°5:Expansion du Commerce Intra-OCI

                                                                                                                                                         

  Guichet Unique                 Rapport ACMOI                 Rapport sur les BNT          Rapport sur les OPC                      Rapport les SPC/OCI      

                                                                                                                                  et Déclaration  de Casablanca     

                                                                                                                                                      

     Rapport OMC                   Résumé du Rapport Annuel             Rapport sur les Foires et Salons       Principaux obstacles: Investissement 

                                                                                                                                                                                                 en Afrique

                                                                                                

Rapport sur la participation du CIDC            Atelier sur le Mécanisme de coordination 

au Forum Mondial de l'Investissement                         future de l'OCI à l'OMC

AGENDA N°8 : Développement Durable et Compétitivité du Secteur du Tourisme

                                                                             

 

 Projet régional sur le Tourisme