:: عربي :: English ::
Documents de la 33e Session du COMCEC

Agenda n°5 : Expansion du Commerce intra-OCI

    Agenda n°5 : Expansion du Commerce intra-OCI

                                                                                                                                                            

         SPC/OCI                             Rapport Annuel         Rapport du Guichet Unique          Foires et Salons       Questions de l'OMC      

                                                                                            

     Rapport atelier                   Rapport des OPC                        Rapport du Forum des Agences        

       sur les BNT                et Déclaration de Casablanca          de promotion des investissements

Agenda n°8 : Développement durable et compétitivité du secteur du tourisme

Agenda n°8 : Développement durable et compétitivité du secteur du tourisme

                                                                                                                                                           

Rapport sur le projet régional de développement durable du tourisme